Ouders

We stellen een goede relatie met ouders zeer op prijs. Een relatie die gebaseerd is op wederzijds respect en vertrouwen. Een open en duidelijke communicatie is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

Het spreekt voor ons vanzelf dat u nauw betrokken bent bij school en het onderwijs aan uw kind. De drempel moet laag zijn. Als uw kind niet ‘gelukkig en fluitend’ naar school gaat, kan er iets mis zijn, thuis, onderweg of op school. Wanneer u dat merkt, neemt u dan onmiddellijk contact op met de school. Wij van onze kant zullen dat omgekeerd ook doen.

Ouderraad (OR)

De Oudercommissie is een vaste groep ouders die zich inzet voor allerlei activiteiten binnen de school. Een keer per twee maanden komen zij voor overleg bij elkaar in aanwezigheid van twee leerkrachten (de event managers juf Joyce en juf Mirjam).

De Oudercommissie kent een officiële samenstelling met een voorzitter (Meike Bijl), secretaris (Anneloes Hemels), penningmeester (Paul Haanappel) en leden (groepsouders). De Oudercommissie ondersteunt het team met allerlei hand- en spandiensten en de organisatie van bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen, laatste schooldag, maar ook bij de ouderavonden, projecten en dergelijke. Vanuit elke groep nemen de twee groepsouders deel aan de Oudercommissie. Zij verzorgen ook de hoofdluiscontroles. 

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage van de school, € 55,00 per kind, wordt in zijn geheel beheerd door de oudercommissie en dit onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. De directeur stelt samen met de penningmeester de begroting op en is eindverantwoordelijk. Het geld van de ouderbijdrage is bedoeld voor de extra´s, en dus de leuke dingen, en niet voor onderwijs- of schoolgerelateerde zaken. In het komende schooljaar zullen wij dit geld met name besteden aan:

  • Sinterklaasfeest.
  • Kerstviering in de klas.
  • Helft Schoolkamp groep 8 (andere helft betalen ouders).
  • Schoolreis groep 1 t/m 7.
  • Paasontbijt.
  • Sportdag.
  • Laatste schooldag-activiteit.
  • Klassenkas: potje met geld dat elke juf/meester met de klassenouder voor kleine uitgaves mag besteden.

De penningmeester legt éénmaal per jaar verantwoording af aan de kascontrolecommissie en tijdens de vergaderingen aan de andere leden van de Oudercommissie. Het betalen van de ouderbijdrage is niet verplicht. Het is echter wel zo, dat wanneer u besluit niet te betalen, bepaalde activiteiten mogelijk geen doorgang vinden. We hopen daarom dat iedere ouder de bijdrage wil voldoen. Wanneer u, om welke reden dan ook, niet betaalt wordt contact met u opgenomen om naar de reden daarvan te vragen.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft, advies- en instemmingsbevoegdheden. Zowel vanuit de ouder- als de leerkrachtengeleding, zijn er drie leden gekozen. De MR denkt en praat mee over het functioneren van de school in al haar doelstellingen en beleid. De MR van onze school is ook vertegenwoordigd in de GMR van stichting Delta. Vanuit de ouders hebben de volgende personen zitting in de MR: Marco van de Geer (voorzitter), Regina Pitstra (ook GMR lid bij Delta scholengroep) en Eric van Dal.

Vanuit het team nemen Saskia Wongsoredjo, Manon Calicher (en vacature) deel aan de MR. De directeur bezoekt eveneens de MR-vergaderingen en adviseert. Inbreng van ouders met op- en/of aanmerkingen t.a.v. het functioneren van de school stelt de MR nadrukkelijk op prijs. U kunt hen er altijd over aanspreken.